skip to Main Content

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Force-at-Work . Ze zijn tevens van toepassing indien de opdrachtgever zelf consument is.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Force-at-Work schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Op de betrekkingen tussen en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Force-at-Work.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1a vandeze algemene voorwaarden bedoelde diensten.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 4. Cliënt: een door opdrachtgever aangewezen medewerker, die door opdrachtnemer voorbegeleiding is geaccepteerd en die voor zulk een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Oriëntatie en totstandkoming offerte

 1. Aan de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en cliënt zijn geen kosten verbonden, waarbij onder oriënterend gesprek het eerste onderhoud met een adviseur/coach van de opdrachtnemer wordt verstaan. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.
 2. De opdrachtgever en de cliënt verstrekken tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitwerking van de opdracht en verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan(oriëntatie) van de werknemer.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen cliënt niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de cliënt hiertoe aanleiding geeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
 4. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende twee maanden, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 (Uitvoering van) de opdracht

 1. De opdracht komt tot stand doordat de opdrachtgever de offerte van opdrachtnemer schriftelijk aanvaardt en de cliënt heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 2. De opdracht is een inspanningsovereenkomst waarbij opdrachtnemer garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten.
 3. Indien zich in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan opdrachtnemer de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen. Opdrachtnemer heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie/gegevens.
 2. Opdrachtnemer, opdrachtgever en cliënt verplichten zich om zich te houden aan de gedragscode van Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals.
 3. Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan. In het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.
 4. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de verbintenis verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 5 Eigendom

 1. De faciliteiten, informatie en diensten van opdrachtnemer staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen loopbaanoriëntatie.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

 1. Het volledige honorarium is direct bij opdrachtverlening verschuldigd.
 2. De opdrachtgever is gehouden de door opdrachtnemer ingediende declaratie volledig tevoldoen binnen drie weken na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening.
 3. Bij niet tijdige betaling kan de begeleiding of advisering worden opgeschort of beëindigd,onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever.
 4. Na het verstrijken van drie weken na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim en heeftopdrachtnemer het recht wettelijke rente te berekenen.
 5. Alle kosten van invordering, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand zowel in alsbuiten rechte, komen voor rekening van opdrachtgever.

Roermond, maart 2009

Back To Top